Heerlijk Buiten

Vergaderingen

Vergaderschema 2017

Vergaderingen Midden-Delflandraad

Vrijdag 10 maart 2017 09.00-10.30 uur
Vrijdag 24 maart 2017 EXTRA VERGADERING 12.00-12.30 uur
Vrijdag 7 juli 2017  
09.00-10.30 uur
Vrijdag 1 december 2017                                  
 09.00-10.30 uur 

De vergaderingen van de Midden-Delflandraad zijn openbaar en vinden plaats (tenzij anders vermeld) in het kantorengebouw Schieburg te Schiedam.  

Vergaderingen Dagelijks Bestuur

Vrijdag 3 februari 2017 09.00-10.00 uur
Vrijdag 7 april 2017 09.00-10.00 uur 
vrijdag 16 juni 2017               09.00-10.00 uur
Vrijdag 13 oktober 2017                                  

09.00-10.00 uur


Agenda voor de vergadering van de Midden-Delflandraad van 1 december 2017, 09:00 uur


1. Opening en mededelingen 
2. Verslag MDR vergadering 7 juli 2017
3. Uitgaande stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
4. Najaarsrapportage en de derde begrotingswijziging 2017
5. 1ste begrotingswijziging 2018
6. Normenkader rechtmatigheid 2017
7. Diverse opdrachtverleningen, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
8. Evaluatie samenwerking SBB - PZH - MD, met bijlage 
9. Voordracht Blankenburgverbinding, met bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4 (deze is geheim)
10. Voordracht Windmolens
11. Vaststellen geactualiseerd liquidatieplan, met bijlage 1 en bijlage 2 
12. Overdracht schapseigendommen naar CBG en gemeenten, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
13. Aankoop BBL-percelen, met bijlage 1 
14. Intrekking Algemene Subsidieverordening / voorstel overheveling naar gemeente MD
15. Bestemming reserves en voorzieningen en conceptbegroting CBG 2018
16. Uitvoering toezicht en handhaving 2018
17. Rondvraag en sluiting 

 


Agenda voor de vergadering van de Midden-Delflandraad van 7 juli 2017, 08:30 uur

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vergadering MDR 24 maart 2017 
3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3
4. Jaarstukken 2016, met bijlagen: def. jaarstukken, de reactie van het DB, accountantsverslag, de controleverklaring 
5. Tweede begrotingswijziging
6
. Concept-programmabegroting 2018, met bijlage 
7
. Voorstel overzicht reserves en voorzieningen met onderbouwing 
8
. Voortgang werkprogramma transitie 
9. Gezamenlijk uitvoeringsprogramma ontwikkelprogramma, met bijlage 
10. Recreatieve voorzieningen RWS
1
1. Restaurant Oeverbos 


Agenda voor de EXTRA vergadering van de Midden-Delflandraad van 24 maart 2017, 12.00-12.30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Verslag- en besluitenlijst vergadering MDR 10 maart 2017
3. Overdracht erfpacht- en exploitatiecontracten, Bijlage
4. Rondvraag en sluiting
Archief vergaderingen Midden-Delfland