Heerlijk Buiten

foto

Ombuigingen in recreatiegebied Rottemeren

Er is niet voldoende budget om het huidige voorzieningenniveau - nu én in de toekomst - op hetzelfde peil te houden. Om het recreatieaanbod van de recreatiegebieden in de Rottemeren voor zo veel mogelijk recreanten toch aantrekkelijk te houden (met de noodzaak tot bezuinigen in het achterhoofd), heeft het bestuur van het recreatieschap besloten over te gaan tot het uitvoeren van ombuigingen.

Deze zomer start het recreatieschap met het uitvoeren van een aantal ombuigingsmaatregelen. Een voorbeeld daarvan is een ander maaibeheer. Het recreatieschap zal minder maaibeurten uitvoeren: 7 keer tussen april en oktober in plaats van 18 keer , waardoor sommige delen in het recreatiegebied een natuurlijker uitstraling krijgen. Met het aangepaste maaibeleid verdwijnen op een aantal plaatsen gebruiksfaciliteiten zoals bankjes en picknicksets, fietsenstallingen, speeltoestellen, infopanelen, en afvalbakken. Ook het aantal ophaalbeurten voor afval vermindert en de meeste dagcampings worden ontoegankelijk voor auto’s. Op sommige plaatsen verdwijnen vissteigers, een kanosteiger en afmeerpalen. Het recreatieschap probeert de maatregelen te concentreren in minder druk bezochte gebieden, zodat bezoekers er zo min mogelijk overlast van zullen ondervinden.

Dagcampings
Vanwege het aangepaste maairegime van 18 naar 7 keer maaien tussen april en oktober, worden de meeste dagcampings bij de Bleiswijkse Zoom en in het Lage Bergse Bos ontoegankelijk voor voertuigen. Ook worden enkele toiletunits gesloten. De dagcamping in de buurt van het Bleiswijkse Verlaat, bij het strandje, blijft wel toegankelijk voor voertuigen en het toiletgebouw blijft open. Bij dagcamping bij ’t Zeeltje blijft de toiletunit ook open. In het Lage Bergse Bos gaan de dagcampings ook dicht voor voertuigen. Op deze locaties gaan de toiletunits dicht en zal ook de frequentie van het ophalen van afval verminderen.

Ruiterroutes
De ruiterroute bij de Zevenhuizerplas verdwijnt.De ruiterverbinding naar het Hoge Bergse Bos wordt gehalveerd. De ruiterpaden worden ingezaaid met gras en de bordjes ‘ruiterroute’ worden weggehaald. Het blijft mogelijk een rondje te rijden met je paard in het Lage Bergse Bos. Vanaf het Lage Bergse Bos blijft de verbinding naar de ruiterroute in de Bleiswijkse Zoom intact.

Afval
De frequentie van het ophalen van afval zal verminderen. Overal in de drukst bezochte gebieden staan ondergrondse afvalcontainers met een inhoud van 2,5 kuub, waar mensen hun afval kwijt kunnen. Géén 50 liter zakken, maar wel kleine huishoudelijke afvalzakjes.

Muurkranten
In het gebied komen muurkranten te hangen in informatiepanelen en bij ondernemers om bezoekers te informeren.

Ontwikkelingen
Ondanks de bezuinigingen wordt er ook geïnvesteerd in het gebied. Het bestuur heeft besloten tot de aanleg van de brug over de Ringvaart, de restauratie van de historische sluis Bleiswijkse Verlaat en de renovatie van Heuvel B na te komen.

Ook op concentratiepunten, zoals de Eendragtspolder die volop in ontwikkeling is, worden nog extra uitgaven gedaan om dit gebied recreatief en economisch verder te ontwikkelen. Daarnaast zal nog worden onderzocht op welke wijze de inkomsten van het schap kunnen worden vergroot en wat er voor nodig is om dit te realiseren.

Actief gezocht wordt ook naar bedrijven of instanties die wellicht enkele voorzieningen die het schap niet meer in stand kan houden, kunnen en willen overnemen. Dit betreft bijvoorbeeld ruiterpaden en vissteigers.

Communicatie in het gebied
Het schap zal zo goed mogelijk informatie geven over de maatregelen. Op de website rottemerenverandert.nl en in de gebieden van het schap is informatie te vinden over de bezuinigingsmaatregelen, met als doel de recreant zo goed mogelijk te informeren wat de bezuinigingen voor hem/ haar concreet betekenen.

Maatschappelijke consultatie als leidraad voor keuzes
Het bestuur van het recreatieschap heeft zich bij haar keuze uit de ambtelijke voorstellen laten leiden door de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie en gesprekken met een aantal belangenpartijen in het gebied in mei, juni en juli vorig jaar. Anderzijds is er ook geluisterd naar de opvattingen en ideeën die er leven bij de gebruikers en andere betrokkenen van dit gebied en is er ook de nadrukkelijke hoop dat er bedrijven of instanties zijn die voorzieningen kunnen en willen overnemen, of die een andere constructieve bijdrage kunnen leveren aan het toekomstig beheer en onderhoud van het recreatiegebied. De voorgenomen maatregelen zullen in de loop van 2014 worden uitgevoerd.

Samenwerkingsverband
Het Recreatieschap Rottemeren is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. Informatie over het schap en de bezuinigingsmaatregelen vindt u op www.rottemerenverandert.nl

nieuws RM veerpont verlaat

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 5 juni 2014