Heerlijk Buiten

foto

Rijkswaterstaat start veldonderzoek A13/A16

Doel is het verzamelen van actuele informatie over archeologie, bodemgesteldheid en ligging van kabels en leidingen. Die informatie is nodig om de aanleg van de A13/A16 te kunnen voorbereiden. 

Waar en welke onderzoeken worden uitgevoerd?
Verspreid over het plangebied vinden grondboringen plaats om de milieukundige kwaliteit van de bodem te beoordelen. Daarnaast vinden sonderingen plaats om de stevigheid van de grond te onderzoeken en worden peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te meten. Er worden ook proefsleuven gegraven om te kijken waar kabels en leidingen liggen. Daarnaast wordt het tracé fotografisch vastgelegd. Voor archeologisch onderzoek wordt in het Lage Bergse Bos bij het Fazantenpad en ten noordoosten van het Marterpad struikgewas verwijderd. Dit gebeurt in overleg met de beheerder Recreatieschap Rottemeren. 

Uitvoering
Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens bestaande wet- en regelgeving. Er zal voor omwonenden weinig tot geen overlast zijn, wel wordt op verschillende locaties zichtbaar gewerkt. In aansluiting op het onderzoek zullen gedurende drie jaar de grondwaterfluctuaties en natuurlijke zettingen van de grond worden gemonitord.

Meer informatie over de A13/A16 kunt u vinden via www.rijkswaterstaat.nl en www.a13a16rotterdam.nl

Onderhoudswerkzaamheden in Rottemerengebied

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 1 juli 2014