Heerlijk Buiten

foto

Werkzaamheden Dobbeplas bijna afgerond: het recreatieseizoen kan beginnen!

Wat gebeurt er in de laatste weken?
Op 20 en 21 april krijgt het fietspad (west) deels een nieuwe deklaag van asfalt. Verder is er tot 8 mei nog werk aan: het fietspad, de voetpaden en bermen in het hondenbos en de kades rondom de skeeler- en ijsbaan. De ruiterpaden krijgen zogenaamde klopstroken en aan de parkeerplaatsen wordt kleinschalig onderhoud uitgevoerd. Tenslotte vindt herstel plaats van kleine schades die door de uitgevoerde werkzaamheden zijn ontstaan.

"In de afgelopen maanden zijn al veel werkzaamheden uitgevoerd. De aannemer Multi-Tuin en Landschap houdt rekening met de flora- en faunawet, het plantseizoen en het recreatieseizoen. Het weer is gunstig geweest en de aannemer werkt strak door volgens planning”, zegt Martijn Spreeuw projectleider bij G.Z-H, de beheerder van het recreatiegebied.

Struinen op het natuurbelevingseiland
Via de nieuwe dam is het een spannende wandeltocht naar het natuurbelevingseiland. Langs bos en met af en toe uitzicht op het water is via de nieuwe natuurpaden een rondwandeling mogelijk. Vrijwilligers van St. Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam kapten de weg vrij.

Nieuw speel- en renveld in Hondenbos
Het hondenbos in de Dobbeplas is een veel bezochte plek. Hier zijn delen van de aanwezige beplanting en van de bosvakken verwijderd. Hierbij is veel beschadigd en dood hout verwijderd, als ook de spontaan opkomende beplanting op het aangelegde slibdepot. Het depot is nu opnieuw geëgaliseerd en er zijn bomen en heesters aangeplant.

Dwars door het hondenbos is ook een nieuw natuurpad aangelegd én wordt een uitgevlakt en ingezaaid veld voor honden aangelegd. Dit speel- en renveld ligt in het midden en is omsloten door de nieuwe bosvakken. Een deel van het bestaande natuurpad is half verhard zodat een wandelrondje tijdens natte periodes aangenamer is.

Origineel strand en natuurvriendelijke oevers
Rondom de plas zijn beschoeiingen vervangen of aangepast tot natuurvriendelijke oever. De oevers worden nog voor de zomer aangeplant met waterplanten, zodat hier op termijn een groene natuurvriendelijke oever ontstaat. De planten hebben een zuiverende werking wat een positieve bijdrage kan  leveren  aan de zwemwaterkwaliteit. Ook wordt hiermee een leefomgeving gecreëerd voor waterdieren en insecten.

Het strand aan de Dobbeplas is aangevuld met schoon zand en aan weerszijden is de beschoeiing hersteld. Door de stroming en golven was het strand afgekalfd. Met het herstel is nu de oude vorm terug. De toegang naar het strand is opgeknapt en er komen binnenkort nieuwe fietsenrekken.

Van wensen tot plan, van plan tot uitvoering
Samen met bewoners, recreanten, verenigingen, betrokkenen en andere belangstellenden heeft het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas in 2013 het Herontwikkelingsplan 2013-2015 Dobbeplas opgesteld om de kwaliteit van het recreatiegebied Dobbeplas te vergroten. Dit plan is vervolgens in 2014 door G.Z-H uitgewerkt. In een eerder stadium van het herontwikkelingsplan is een mindervalide parkeerplaats gerealiseerd en zijn bomen geplant.

De huidige werkzaamheden vloeien voort uit dit herontwikkelingsplan Dobbeplas, hieraan is ook het groot onderhoud gekoppeld zodat alles zoveel mogelijk in dezelfde periode kon plaatsvinden.

Met de uitvoering van het herontwikkelingsplan heeft de Dobbeplas een echte boost gekregen waarbij aan meerdere recreatievormen is gedacht. Met al deze verbeteringen kan men niet ontsnappen aan de nieuwe uitstraling van dit prachtige gebied!

Waterspeelplek
De nieuwe water- en natuurspeelplek valt niet onder het herontwikkelingsplan. Het is het streven de speelplek deze zomer aan te leggen. Zodra hierover meer bekend is zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp dit laten weten.

dp/molen

Toelichting

bericht geplaatst 16 april 2015